Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Nörolojik Aciller
Nörolojik Aciller
108,00 ₺ 135,00 ₺

Bu yeni baskıda kitap hem nöroloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak, hem de acil hekimleri, aile hekimlerinin günlük hekimlik uygulamalarında çözüm sunması açısından klinik pratiğe ağrılık verilerek güncellendi. Aynı zamanda hem Türkçe ifadeler açısından hem de bilimsel içerik açısından bütününde değişiklikler yapıldı. Bazı yerlerde ise daha önceden önerilen tedavi şema, sıralamalarında ve önceliklerinde değişiklikler yapılarak güncellemeler yapıldı. Hemen hemen bütün konularda yeni literatürle güncelleme yapıldı ancak aşağıdaki konular biraz daha fazla genişletildi;

• Elinizdeki güncellenen bu kitaba yeni bölümler eklendi: “Beyin ölümü”, “Hangi hastaların yoğun bakıma alınacağı”, “JFK Koma Düzelme Ölçeği-CRS-R, 2004”, ve CRS-2004’ün uygulama yönergesinin tarafımdan yapılmış çevirisi.

• İskemik inmelerde genel tedavi genişletildi. Trombolitik tedavide yeni gelişmeler kısmına, Sağlık Bakanlığının inme birimleri ve merkezleri yönergesi eklendi

• Ani-Şiddetli Baş Ağrısı konusuna cinsel aktivite baş ağrısı konusu eklendi. Küme baş ağrısı, deliryum konusu ve migren baş ağrısı konusu triptanlar yönüyle güncellendi

• Status epileptukus konusuna yeni gelişmeler eklendi

• Vestibüler nörit kısmı genişletildi

• Kitap içeriği ve klinikle ilgili temel istatistik tanımlamalar genişletildi

Elinizdeki kitap yazıldığında akut iskemik inmede trombolitik tedavi ülkemizde sadece 2-3 kurumda yapılmaktaydı. Akut iskemik inmede uygulama yönergesi ve klinik pratiğe yönelik yönergenin kitabın ilk baskısında, 2003 yılında yer alması yazarları olarak bizleri bugün bile mutlu etmekte ve o dönemden bu yana da gerçekten birçok kişiye uygulama konusunda ilham ve cesaret verdiğimizi tahmin etmekteyiz. Bugün ülkemizde birçok yerde akut iskemik inmede intravenöz, intra-arteriyel trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi artık uygulanmaktadır.

Kitabın, Aile Hekimleri, Acil Servis Hekimleri, Nöroloji Asistan ve Uzmanlarına yararlı olacağını, iyi hekimlik uygulamalarında klinik pratikte yol gösterici olacağını umuyorum. İkinci baskıdan bu yana zaman geçse de nörolojideki temel tedavi prensipleri sık değişmiyor. Bazı yaklaşımların temel prensiplerinin değişmesi onyıllara veya yeni bilimsel sürprizlere bağlı. Ancak elinizdeki kitabın benzer kitaplardan farkı, sadece acil hastalık tedavisini (treatment) değil ilgili acil hastalığın yönetimi (management) açısından hemen hiçbir eksik içermeyecek şekilde ve bir o kadar da yazanların tecrübesini içeren, klinik pratiğe yönelik olarak hazırlanmış olmasıdır. Bu kitap sadece tedavi kitabı amacını taşısaydı, acil nöroloji açısından -diğerleri gibi- ciddi eksik olurdu.

Bu kitabın bir diğer amacı da nörolojik aciller konusunda ülkemizde kanıt temelli tek biçimli/uniform tedavi ve hastalık yönetimi planını oluşturmaktır. Bu şekilde yanlış uygulamaların oluşturacağı olası zarar riskini hekim ve hasta açısından azaltmaktır.

Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları
Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları
350,00 ₺ 540,00 ₺

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ DAMARSAL HASTALIKLARI

 

" SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA ULUSAL VE ULUSLAR ARASI GÜNCEL BİLGİ "

 

YÜZLERCE NÖROLOJİ UZMANI BİNLERCE MESLEKTAŞI İÇİN KALEME ALDI

 

  • Yeni kitap da iskemi, epidemiyoloji, iskemik inme mekanizmaları, apoptozis, serebral arter alanları ve sendromları, özgül hastalıklar ve sağaltımları ayrı ayrı bölümlerde ayrıntılı işlenmiş ve zengin kaynaklarca desteklenmiştir. Yaklaşık yüzün üzerinde bölümde değişik yazarlarca konular işlenmiş ve kendi alanlarında görüşlerini belirtmişlerdir. Bunca bilgi ve kaynağın bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı kesindir.

  • Ülkemizde serebrovasküler hastalıklar alanında geleneksel ulusal toplantılar ve sempozyumlar düzenlenmeye başlamıştır. Buralarda ülkemizin, beyin damar hastalıkları konusundaki sorunları ve gelişmeleri konuşulmakta ve bunlar günlük pratiğe aktarılmaktadır. Bu kitap bir ölçüde bu gelişmeleri ve yenilikleri de kapsamakta ve konuyla ilgili son kaynakları sentezleyen görüşleri de aktarmaktadır.

Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar
Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar
250,00 ₺

Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar

Dünya Nöroloji dernekleri ve otoritelerince her nöroloğun muhakkak sahip olması gereken eser olarak refere edilmiştir.
Klinik Nörolojide Lokalizasyonlar eserinin bu yeni baskısı yine, nörolojik hastalık sürecinde olan hastalara bakan ve nörolojik rahatsızlıkların nereden kaynaklandığı sorusu ile karşı karşıya olan, ilk müdahale noktasındaki klinik hekimlere yönelik yazılmıştır. Bu baskıda çok sayıda güncellenmiş bilgi, klinik vakaların ayırıcı tanıları ile ilgili bazı yeni grafikler ve nörolojik lokalizasyona yardımcı olacak bazı ileri görüntülerle birlikte otonom sinir sistemi lezyonlarının lokalizasyonu ile ilgili yeni bir bölüm yer almaktadır. Bu eser, nörolojik problemi olan hastalara daha doğru ve en az maliyetle tanı koyma noktasında klinisyenlere yardımcı olacaktır.

Bu bestseller eserde neler bulacaksınız

  • Elimizde yeni baskısı olan bu kitap, nörolojide klinik lokalizasyonları sistematik olarak ele alıp ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmektedir.
  • Lokalizasyonun temel ilkelerinin irdelendiği girişten sonra; periferik sinir sistemi, spinal kord, kranial sinirler, beyin sapı, serebellum, orta ve önbeyin, bazal ganglionlar, bilinç bozuklukları ve yüksek kognitif fonksiyonların etkilen-mesiyle ortaya çıkan belirti ve bulguların anatomik, fizyolojik ve etiyolojileri içerecek şekilde sunulmuştur.
  • Ayrıca önceki baskılardan farklı olarak birçok güncellenmiş bilgi, klinik vakaların ayırıcı tanıları ile ilgili bazı yeni tablolar ve nörolojik lokalizasyona yardımcı olacak görüntülerle birlikte, ‘’Otonom Sinir Sistemi Lezyonlarının Lokalizasyonu’’ ile ilgili yeni bir bölüm de bu baskıda yer almaktadır.
  • Klinikte ortaya çıkan tabloya lokalizasyon temelinde doğrudan yaklaşım olanağı verdiği için kitabın klinik pratikte ve vakaya ilk yaklaşım noktasındaki hekimlere yönelik çok yararlı olacağı kanaatindeyiz.

 Parkinson Hastalığı
Parkinson Hastalığı
75,00 ₺ 220,00 ₺

Son bir kaç yıldır birkaç önemli yabancı kaynak kitabın Türkçe tercümelerinin editörlüğünü üstlenmiştim. Bu kitapların yayınlanması sonrasında basılı kaynak kitap ihtiyacının, bilgisayar teknolojisi ve bilgiye ulaşma yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen hala büyük olduğunu, özellikle de akademik merkezler dışında çalışan arkadaşlardan gelen çok sayıda olumlu geri bildirim sayesinde fark ettim. Bir yandan da son yıllarda giderek daha kapsamlı düzenlediğimiz toplantılarda ülkemiz Hareket Bozuklukları camiasındaki bilgi ve deneyim birikiminin ciddi boyutlara ulaştığını, yabancı kaynakların tercümesi sürecinden artık doğrudan kendi kaynaklarımızı yaratma dönemine geçebileceğimizi gördüm. Bu gözlemlerden yola çıkarak, ilk ağızda, bilgi birikimi ve deneyimlerimizin dünya standartlarından çok da farklı olmadığı Parkinson Hastalığı alanında, konunun tüm boyutlarını içeren kapsamlı bir Türkçe kaynak kitap oluşturabileceğimiz sonucuna vardım. Kendilerinden katkı rica ettiğim tüm arkadaşlarımın bu çabaya ortak olmayı kabul etmesiyle bu düşünceler aksiyona, bu aksiyon da elinizde tutmakta olduğunuz kitaba dönüştü.

 

Kitaptaki bölümlerin alanında mevcut tüm yayınları içeren geniş ve sistematik bir literatür gözden geçirmesi olmasını amaçlamadım; bu tip kapsamlı gözden geçirmelere başka kaynaklardan da ulaşılabilir. Bundan ziyade yazarların konuyu kendi özümsedikleri şekilde aktarmalarının, ağırlıklı olarak önemli buldukları makaleleri ve ana kaynakları belirtmelerinin daha yararlı olacağını düşündüm. Her bölümde, genel literatür bilgisi ve dünyadaki deneyimler yanında mümkün olduğunca yazarların kendi deneyimlerini aktarmalarını, yeri geldiğinde Türkiye’deki durumu irdelemelerini özellikle rica ettim. Bu bağlamda yayınlanmış olan ya da ulaşabilen epidemiyolojik, klinik özellikler, genetik, tedavi yaklaşımları ve ilaç kullanımıyla ilgili Türkçe yayınların ya da mevcut bilgilerin ilave edilmesini de önerdim; kitabın "yerli” ve bizim olabilmesi için bu çeşit bilgilerin ve kendi deneyimlerinizin aktarılmasının özellikle yararlı olacağını varsaydım.

 

Bölümleri seçerken mümkün olduğunca kapsamlı olmaya, Parkinson Hastalığı’nı tüm boyutlarıyla irdelemeye çalıştım. Hastalığın kendine ait özellikler yanında geniş kapsamlı bir ayırıcı tanı yaklaşımının, patoloji ve patofizyolijiyi daha iyi anlamak için bazal gangliyonların anatomisi ve fizyolojisinin, bunun yanında normal yürüme işlevinin kısaca gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşündüm. Parkinson Hastalığı’na odaklanmayı kaybetmeden, en sık rastlanan hareket bozukluklarından olan ve son yıllar­da hem patofizyolijisine hem de klinik spektrumuna bakış açımız önemli bir transformasyon geçiren esansiyel tremorun da bir güncellemesi faydalı olur kanısına vardım. Konu başlıklarının kısmen iç içe geçiyor olması bazı bölümlerde örtüşmelere, tek tük de tekrarlara sebep oldu. Ancak bunda bir sakınca görmedim, önemli bazı konulara farklı bakış açılarının yansıtılmasını tersine yararlı buldum. Ayrıca bir kerede oturulup okunulması beklenmeyen bir kaynak kitapta, benzer bazı konuların farklı başlıklar altında ve farklı çerçevelerde ele alınmasının okuyucunun ihtiyacına daha iyi hizmet edeceğini varsaydım. Tedavi ile ilgili bölümlerde ilaçların jenerik isimleri yanında mevcut piyasa isimlerinin de verilmesi, özellikle daha kısıtlı deneyimi olan genç arkadaşlarımız için pratik açıdan faydalı olur diye düşündüm.

 

Türkiye’de hareket bozuklukları ve Parkinson Hastalığı alanında çalışan hemen tüm arkadaşların desteği ve özverili katkılarıyla elinizde tutmakta olduğunuz ilk Türkçe yazılmış, geniş kapsamlı Parkinson Hastalığı kaynak kitabı ortaya çıktı. Emeği geçen tüm yazarlara, kitabın hazırlanış ve basımının her safhasında emek veren Güneş Tıp Kitapevleri çalışanlarına ve diğer türlü katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Merritt s Neurology Türkçe - Lewis Rowland
Merritt s Neurology Türkçe - Lewis Rowland
180,00 ₺ 290,00 ₺

NÖROLOJİ ALANINDA TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ EFSANE ESER

KLİNİK NÖROLOJİNİN EN ÇOK OKUNAN VE BAŞVURULAN KAYNAKLARINDAN.

BU ÖNEMLİ ESERE KARGO ÜCRETİ ÖDEMEDEN HEMEN SAHİP OLUN.

HER BÖLÜMÜN İÇERDİĞİ ARAŞTIRMALARDAKİ İLERLEMENİN GEREKTİĞİ KAPSAMLI YENİLİKLER.

ÇOK CİLTLİ DİĞER KİTAPLARA GÖRE DAHA KULLANIŞLI, TAŞINABİLİR VE UCUZDUR. DAHA KISA OLAN CİLTSİZ KİTAPLAR İSE DAHA AZ BİLGİ VE KAYNAK İÇERİR.

BU BASKIDA İÇİNDEKİLER LİSTESİNDEN DE GÖRÜLECEĞİ GİBİ HER BÖLÜMÜN İÇERDİĞİ ARAŞTIRMALARDAKİ İLERLEMENİN GEREKTİĞİ KAPSAMLI YENİLİKLER YER ALMAKTADIR.

YAZAR KADROSU SİZİ GEREKSİZ BİLGİYE BOĞMAMAK VE KİTABIN İÇİNDE KAYBOLMANIZI ENGELLEMEK İÇİN YOĞUN EMEK VERMİŞTİR.

“Merritt'in Nörolojisi” adlı kitap, 1955 yıldan beri yayınlanan, Klinik Nöroloji alanında en çok okunan ve başvurulan temel kitaplardan biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kolay anlaşılırlığı, genel bilginin basite indirgenip ancak değerinden hiçbir şey kaybetmeden sunulması gibi özellikleri ile ilk basıldığı tarihten bugüne kadar önemini korumuştur.

Şimdi 11. baskıyı sunuyoruz. Dinamik bir kitabın olması gerektiği gibi yazarların isimleri yıllar içinde çoğalarak değişti. Ancak Merritt'e olan bağları devam etti. Merritt'in öğrencilerinin çoğu hala bu kitabın yazarlarından ve onların öğrencileri, bir anlamda Merritt'in entellektüel torunları da artarak yazarların arasına katıldılar.

Karşılaşılması olası olgular, sık veya seyrek görülen hastalıklar hakkında önemli veriler sağlaması açısından faydalı olacağını umuyoruz.

Meritt'in yazım biçemini korumaya çalıştık: direkt, açık, az ve öz yazarak, desteklenmeyen düşüncelerden çok (bugün delile dayalı tıp denen) verilerin üzerinde durarak, şekil ile tabloları bolca kullanarak.

Bu kitap elektronik ders kitapları da dahil olmak üzere diğer kitaplarla bir rekabet ile karşı karşıya, fakat başarısı birçok özelliğine dayanıyor. Kitap bilgisayara benzemez, her yere götürülür ve kullanılır. Bir ciltlik ders kitapları, şimdilerde çok yaygın olan çok ciltli diğer kitaplara göre daha kullanışlı, taşınabilir ve ucuzdur. Daha kısa olan ciltsiz kitaplar ise daha az bilgi ve kaynak içerir.

Bu baskıda içindekiler listesinden de görüleceği gibi her bölümün içerdiği araştırmalardaki ilerlemenin gerektiği kapsamlı yenilikler yer almaktadır. Endovasküler nöroloji, şizofreni, duygudurum bozuklukları, anksiyete, somatoform bozukluklar gibi psikiyatrik hastalıkların tanısı ve tedavisindeki önemli gelişmeler yeni bölümler olarak eklendi. Diğer yeni bölümler ise DNA translasyon, pakimenenjit ve Haşimoto ensefalopatisi ile ilgili.

Hemen her bölümde, moleküler genetiğin etkisi oldukça fazla güncelleştirme gerektirdi. Tıp biliminin ilerlemesi tüm konularda uzmanlaşmış bilgi üretimi sağladı. Yazarlarımızın mücadelesi ders kitabının aşırı büyümesine yol açmadan bilginin esasını aktarmaya çalışmak oldu.

Önceki baskıların genel organizasyonuna, bazı konuların yerleştirilmesindeki keyfilik de dahil olmak üzere sadık kaldık. Gebelikte nöbet veya multipl skleroz tartışması bölüm olarak gebelik, epilepsi veya multipl skleroza mı aittir? Lambert Eaton sendromunu en iyi nöromüsküler hastalıklar mı paraneoplastik sentromlar altında mı tanımlamak daha iyi olur? Bu bölümlerde konuların tekrar ele alınmasına karar verdik. Bu belki kitabın beklenilenden daha uzun olmasına neden oldu, fakat okuyucunun bilgiye oluşmak için sayfaları taramak zorunda kalmasını önleyecektir.

Moleküler genetiğin etkisi başka izler de bıraktı. Kitabın düzenlemesini klinik sendromlar ve hastalıklara göre mi yapmaya devam edelim, yoksa mutasyonun yapısına göre mi gruplayalım? Lambert Eaton hastalığı bir kanalopati mi yoksa nöromüsküler bir hastalık mıdır? Familyal hemiplejik migren veya baş ağrısı bir tip kanalopati midir? Hiperkalemik tip distrofik olmayan bir miyotoni mi yoksa periodik paralizi midir? Spinobulber müsküler atrofi mi triplet tekrarı mı yoksa ataksi midir? Tercihimizi klinik sınıflandırmadan yana kullanırken bir yandan da bu giderek daha fazla görülen hastalıkların patogenezlerini anlamanın eşiğinde olduğumuzu fark ettik.

Bir diğer belirsizlik de eponimlerle ilgiliydi: Üstten virgülleri kullanmalı mı kullanmamalı mı? Herkes bunu bir problem olarak görmediği için tıbbi yayınlarda bu konuda bir görüş birliği yoktur. İngilizce nöroloji dergilerinde ve saygın New England Journal of Medicine üstten virgülleri değiştirmedi fakat genetik veya radyoloji dergileri üstten virgülleri düşürmüşlerdir, AMA dergilerinde de olduğu gibi. Biyoloji editörleri konseyi iyeliklerin kullanımına karşı sert tavır almıştır.

İtiraz edilen nokta konunun yalnızca iyelik ile ilgili yönü değildir. Efsanevi mizahçı A. J. Liebling bir kez “Bende Bright'ın hastalığı var ve onda da benimki” diye yazmıştır. Başka bir kullanım şekli olan isim tamlamalarındaki isimler iyelik formunda değildir ama kimse Madison Caddesi, Harvard Üniversitesi, Nobel Ödülü veya Kennedy Merkezi ifadelerine karşı değildir. Başka zorluklar da var, ıslık gibi ses veren “Duchenne'in distrofisi” ve bu terimi kişilerin bazen üstten virgülle bazen virgülsüz kullanması gibi. Nöromüsküler camiası tabii ki “Duchenne distrofi” demeyi tercih etmektedir. Bir de isimleri “s” ile biten bazı bahtsız kahramanların düşünün: Graves, Kufs, Gowers, Menkes ve diğerleri üstten virgülün yanlış olarak eklenmesiyle (gerçekte var olmayan bir “Kuf'un hastalığı” uydurarak) tekil yazılırlar. Eğer iyelik eki eklenirse de, “Graves'in hastalığı”nda olduğu gibi, bir şeyler kulağa yanlış gelir.

Bu yüzden eponimlerle ilgili olarak Victor McKusick'in genel kurallarını dikkate alarak genelde iyelik kullanmamaktan yana olduk ancak bu konuda tamamen de katı davranmadık. Eponimin önüne, özellikle de “the Guillian-Barre syndrome” (Guillian-Barre sendromu) gibi tire ile ayrılmış bileşik kelimelerden önce sıklıkla “the” konduğu görülür. Yine de McKusick'in dediği gibi: “İyelik kullanımının yarattığı uzunluk nedeniyle iyeliksiz kullanılan bazı terimler, söylerken kişiyi zora sokuyor. Örneğin “the Huntington disease” (Huntington hastalığı), “the Wilson disease” (Wilson hastalığı), “the Hodgkin disease” (Hodgkin hastalığı), vb. Kendi adıma en zorladığım “Bell palsy” (Bell felci). Fakat “Huntington disease”, “Alzheimer disease” (Alzheimer hastalığı), “Parkinson disease” (Parkinson hastalığı) ve “Hodgkin disease” artan sıklıkta “the” olmaksızın da kullanılmaktadır. Konuşma sırasında da iyelik olmayan yapı kullanılır ve kulağa gayet doğal gelir.

Victor McKusick'in inanılmaz etkisinin bir sonucu olarak, genetik hastalıklar için katalog numarası verme uygulamasını devam ettirdik. Okur sendromun hikayesini ve artık “online” olan katalogdan bugünkü araştırma verilerini bulabilir. Günümüzde cinsiyet belirtmeden yazma eğiliminden dolayı İnsanoğlunda Mendelyen Geçiş (Mendelian Inheritance in Man) için kısaltma olarak MİM yazmak uygun görünmüyor. Bu tarihi başlığı değiştirmek için geç kalınmış gibi görünüyor ancak İnsanda Mendelyen Geçiş (Human Mendelian Inheritance) demek daha öfonik olurdu.

Diğer taraftan “rijid adam sendromu” ifadesi hala bir problemdir. Makalelerin başlıklarında görülen “Kadında” ya da “erkek çocukta rijid adam sendromu” ifadesinin düzeltilmesi gerekirken “rijid insan sendromu” demek ise tuhaf olacaktır. Benim bunun yerine “Moersch-Woltman sendromu” eponimini kullanma girişimlerim ise hiç başarıya ulaşamamıştır; bu kısmen söylenmesinin kolay olmamasından kısmen de isim sırasını değiştirmenin fayda etmemesinden kaynaklandı.

Pratik Nöroloji
Pratik Nöroloji
100,00 ₺

Pratik Nöroloji - 5 Dakikada - Gürdal Şahin - 2005

neurology in Clinical Practice
neurology in Clinical Practice
50,00 ₺

neurology in Clinical Practice