Tıp Sanat
Tıp Sanat
400,00 ₺

İnsanlığın anatomiyi, sağlık ve hastalıkları anlama çabasında sanatçıların binlerce yıl öncesine dayanan özel bir yeri vardır;

bu kitap, dünyanın en büyük koleksiyonlarından birinden derlenen, düşündürücü ve bazen de merak uyandıran betimlemeleri kullanarak, bu sanatçıların yaratıcılıklarının ve araştırıcılıklarını kutlamaktadır.

Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 2
Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 2
250,00 ₺

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ-2

A-) PANKREAS KANSERİ

1-) Epidemiyoloji ve Etyopatogenez

            2-) Klinik prezentasyon ve Evreleme

3-) Erken Evre Operable Hastalarda Cerrahi tedavi

4-) Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedavi

5-) Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Radyoterapi

6-) Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Sistemik Tedavi Tedavi Yaklaşımları

7-) Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi’nin Yeri

8-) Pankreas kanserinde stareotaktik radyoterapi uygulamaları

9-) Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar

            10-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi

           11-) Pankreas Kanserinde İmmünoterapi’nin Yeri

 

B-) SAFRA YOLU TÜMÖRLERİ

            1-)  Epidemiyoloji ve Etyopatogenez

            2-)  Evreleme ve Prognostik Faktörler

            3-) Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi

            4-) Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Kemoterapi Yaklaşımları

            5-) Safra Yolu Tümörlerinde Adjuvan Radyoterapi

             6-) Lokal İleri Hastalıkta Küratif Radyoterapi

             7-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

            8-) Metastatik Hastalıkta Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapi

 

C-) KOLON KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, etyopatogenez ve Klinik Prezentasyon

2-) Kolon Kanserinde Prevansiyon

3-) Kolorektal Polipler Ve Kanser Taraması

4-) Mikrobiyom ve Kolorektal Kanser

5-)Kolon Kanserinde Güncel Evreleme

6-) Kolon Kanserinde Moleküler biyoloji ve genetiği

7-) Herediter Kolon Kanseri

8-) Kolon Kanserinde Prognostik ve Prediktif Faktörler

9-) Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi

10-) Evre 2 Kolon Kanserinde Adjuvan Sistemik Tedaviler

11-) Evre 3 Kolon Kanserinde Adjuvan Sistemik Tedaviler

12-) Geriatrik Popülasyonda Adjuvan Tedavi Seçenekleri

13-) Potansiyel Rezektable Oligometastatik Hastalıkta Yaklaşım

14-) Oligometastatik Hastalıkta Cerrahi Yaklaşım

15-) Metastatik Kolon Kanserinde Lokorejyonel Radyolojik Tedavi Yaklaşımları

16-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Kemoterapi Seçenekleri

17-) Metastatik Hastalıkta Hedefe Yönelik Tedaviler

18-) Kolon Kanserinde İmmünoterapi

19-) Terminal Evre Kolon Kanserinde Palyatif Endoskopik Tedaviler

20-) Kolorektal Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım

21-) Metastatik Kolorekral Kanserlerde Stereotaktik Radyocerrahi (SRS)

D-) REKTUM KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, etyopatogenez ve Klinik Prezentasyon

2 -) Rektum Kanseri Radyolojik Evrelemesi

 

3-) Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi

4-) Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Sistemik Tedaviler

5-) Erken Evre Hastalıkta Adjuvan Radyoterapi

6-) Lokal ileri Hastalıkta Neoadjuvan Sistemik Tedaviler

7-) Lokal ileri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi’nin Yeri

8-) Lokal ileri Hastalıkta Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşım

9-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedaviler

 

E-) ANAL KANAL KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, etyopatogenez

2-) Anal Kanal Kanserleri Güncel Evrelemesi

3-) Anal Kanal Kanserlerinde Sistemik Tedavi

4-) Anal Kanal Kanserlerinde Radyoterapi

5-) Anal Kanal Kanserlerinde Cerrahi Yaklaşımlar

 Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 1
Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 1
250,00 ₺

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ-1

A-) ÖZEFAGUS KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, Etyopatogenez ve Klinik prezentasyon

2-) Özefagus Kanserinde Patoloji 

3-) Özefagus Kanserinde Evreleme

4-) Subepitelyal Lezyonların Karekterizasyonunda Endoskopik Ultrason Kullanımı

5-) Erken Evre Özefagus Kanseri’nde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedaviler

6-) Erken Evre Hastalıkta Ablatif Tedaviler

7-) Erken Evre Hastalıkta Cerrahi Tedavi

8-) Sistemik Adjuvan Tedavi Yaklaşımları

9-) Opere Özefagus Kanserinde Adjuvan Radyoterapi Seçenekleri

10-) Neoadjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

11-) Lokal İleri Hastalıkta Kemoradyoterapi’nin Yeri

12-) Lokal İleri Hastalıkta KRT Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar

13-) Metastatik Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

14-) Metastatik Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

15-) Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi’nin Yeri

16-) Özefagus Kanserinde Endoskopik Palyasyon

17-) Özefagus Kanserinde Nutrisyon

18-) Disfaji Palyasyonunda Radyoterapi’nin Yeri

19-) Disfaji Palyasyonunda Cerrahi’nin Yeri

20-) Küratif Radyoterapi Alan Hastalarda Akut ve Uzun Dönem Toksisite

B-) MİDE KANSERİ

1-) Epidemiyoloji, Etyopatogenez ve Klinik prezentasyon

2-) Mide Kanserinde Risk Faktörleri

3-) Herediter Mide Kanserleri

4-) Mide Kanserinde Patoloji ve Moleküler Patogenez

5-) H. Pylori Enfeksiyonu İle Mide Kanseri Arasındaki İlişki

6-)Mide Kanseri Güncel Evreleme Sistemi

7-) Erken Evre Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi

8-) Erken Evre Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi

9-) Adjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

10-) Adjuvan Radyoterapi’nin Yeri

            11-) Mide Kanserinde İntraperitoneal Kemoterapi

12-) Lokal İleri Hastalıkta Neoadjuvan Sistemik Tedavi Yaklaşımları

13-)Lokal ileri Hastalıkta Neoadjuvan Radyoterapi’nin Yeri

14-) Mide Kanserinde Definitif Radyoterapi

15-) Lokal İleri Hastalıkta Cerrahi Tedavi Şekli ve Zamanlaması

16-) Mide Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu

17-) Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Kemoterapi

            18-) Metastatik Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

            19-) Mide Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi’nin Yeri

             20-) Metastatik Hastalıkta Sitoredüksiyon ve İntraperitoneal Kemoterapi

            21-) Metastatik Hastalıkta Palyatif Cerrahi Tedavi

            22-) Stoması Olan GİS tümörlü Hastalarda Psikososyal Sorunlar

 

D-) HEPATOSELLÜLER KANSER

            1-)  Epidemiyoloji ve Etyopatogenez

            2-) Evreleme ve Prognostik Faktörler

            3-) Potansiyel Rezektable Tümörlerde Cerrahi Yaklaşım

            4-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Transplantasyon

            5-) Lokal Ablatif Radyolojik Tedavi Yaklaşımları

             6-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Nükleer Tıp Uygulamaları

            7-) Hepatosellüler Kanser Tedavisinde Radyoterapi’nin Yeri

            8-) İleri Evre Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

            9-) İleri Evre Hastalıkta Moleküler Hedefli Tedaviler

            10-) Hepatosellüler Kanser’ de İmmünoterapi’nin Yeri

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
250,00 ₺

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1  

Karaciğer Embriyoloji, Histoloji ve Fizyolojisi

Yakup TATAR

 

Bölüm 2  

Karaciğerin Fonksiyonel ve Cerrahi Anatomisi

Emre TURGUT

 

Bölüm 3  

Karaciğer Moleküler Biyolojisi İmmünolojisi, Hepatit ve
                   Hepatosellüler Karsınoma

Sevgi KARABULUT UZUNÇAKMAK

 

Bölüm 4  

Karaciğer Görüntüleme Yöntemleri

Pınar GÜNDOĞAN BOZDAĞ

 

Bölüm 5  

Karaciğer ve Nükleer Tıp

Fadime DEMİR

 

Bölüm 6  

Karaciğer Sirozu ve Portal Hipertansiyon

Tuba ERÜRKER ÖZTÜRK

 

Bölüm 7  

Akut Karaciğer Yetmezliği

Tuba ERÜRKER ÖZTÜRK

 

Bölüm 8  

Karaciğerin Abseleri ve Paraziter Enfeksiyonları

Kubilay DALCI

 

Bölüm 9  

Viral Hepatitlerde Tanı ve Tedavi

Şirin MENEKŞE

 

Bölüm 10  

Benign Karaciğer Kitlelerinde Tanı ve Tedavi

Haydar ÖCAL

 

Bölüm 11  

Karaciğer Primer Kanserleri

Umut TÜYSÜZ

 

Bölüm 12  

Metastatik Malign Karaciğer Tümörlerinde Tanı ve Tedavi

İmam Bakır BATI

 

Bölüm 13  

Karaciğer Hastalıklarında Önemli ve Tanısal Laboratuvar Testleri

İsmail Cem ERAY

 

Bölüm 14  

Konvansiyonel Hepatik Rezeksiyon Teknikleri

Emre BOZKURT

Sinan ÖMEROĞLU

 

Bölüm 15  

Karaciğer Cerrahisinde Laparoskopi ve Robotik Cerrahi

Ahmet BOZDAĞ

 

Bölüm 16  

Karaciğer Cerrahisi Öncesi ve Sonrasında Hasta Yönetimi

Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER

 

Bölüm 17  

Viral ve Akut Fulminan Hepatitlerde Karaciğer Nakli

Süleyman ÇETİNKÜNAR

Cenk ŞİMŞEK

 

Bölüm 18  

HCC ve Karaciğer Nakli

Abdullah ÜLKÜ

 

Bölüm 19  

Hepatosellüler Dışı Kanserlerde Karaciğer Nakli

Tolga AKÇAM

 

Bölüm 20  

Karaciğerin Malign Tümörleri ve Downstaging

Hüseyin Tuğsan BALLI

İsa Burak GÜNEY

 

Bölüm 21  

Karaciğerin Benign Tümörlerinde Nakil Endikasyonları

Tangül BULUT PINARCI

 

Bölüm 22  

Karaciğer Nakli Öncesi Hasta Hazırlığı ve Ameliyat Sonrası Bakım

Sinan ARICI

 

Bölüm 23  

Karaciğer Ototransplantasyonu

Emre TURGUT

 

Bölüm 24  

Canlı Vericili Karaciğer Nakli

Birkan BOZKURT

 

Bölüm 25  

Pankreas Histoloji ve Embriyolojisi

Itır Ebru ZEMHERİ

İrem GÜVENDİR

 

Bölüm 26  

Pankreas Fizyolojisi

Ersen ERASLAN

 

Bölüm 27  

Pankreasın Fonksiyonel ve Cerrahi Anatomisi

Ali Can KORKMAZ

 

Bölüm 28  

Pankreasın Radyolojik Değerlendirmesi

Mehmet Maruf AYDIN

 

Bölüm 29  

Pankreas Kanserinin Moleküler Biyolojisi ve Genetiği - 1

Ebubekir DİRİCAN

 

Bölüm 30  

Pankreas Kanserinin Moleküler Biyolojisi ve Genetiği - 2

Esra BOZGEYİK

 

Bölüm 31  

Akut Pankreatit

Emre ARAY

 

Bölüm 32  

Kronik Pankreatit

Veysel KARAHAN

 

Bölüm 33  

Kronik Pankreatit Tedavisinde Cerrahi Seçenekler

Kıvanç Derya PEKER

Kemal DOLAY

 

Bölüm 34  

Pankreas Neoplazileri

İpek Pınar ARAL

Gülhan GÜLER AVCI

 

Bölüm 35  

Pankres Neoplazilerinde Cerrahi Tedavinin Genel Özellikleri

Alpen Yahya GÜMÜŞOĞLU

Hamit Ahmet KABULİ

 

Bölüm 36  

Konvansiyel Cerrahide Pankreatikoduodenektomi ve Pankreatikojejunostomi
                      Anastomoz Tercihleri

Önder KARABAY

 

Bölüm 37  

Minimal İnvazif Cerrahi ve Pankreatikoduodenektomi

Alpen Yahya GÜMÜŞOĞLU

 

Bölüm 38  

Pankreas Cerrahisinde Damar Rezeksiyonları

Hamit Ahmet KABULİ

 

Bölüm 39  

Pankreatikoduodenektomi Dışındaki Rezeksiyon Prosedürleri

Remzi KURT

 

Bölüm 40  

Pankreas Cerrahisinde Preoperatif Hazırlık ve Postoperatif Dönem

Zehra Zeynep KEKLİKKIRAN

 

Bölüm 41  

Pankreatektomi Sonrası Gelişen Komplikasyonların Tanı ve Yönetimi

Erdal KARAKÖSE

 

Bölüm 42  

Pankreas ve Adacık Hücre Nakli

Tangül BULUT PINARCI

 

Bölüm 43  

Safra Kesesi ve Safra Yollarının Anatomisi ve Fizyolojisi

Mehmet Ali GÜNER

 

Bölüm 44  

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıklarında Tanı

Hilmi BOZKURT

 

Bölüm 45  

Safra Taşları

Serkan KARAISLI

 

Bölüm 46  

Safra Yollarının Diğer Benign Hastalıkları

A. Gökhan SARITAŞ

 

Bölüm 47  

Safra Yolu Yaralanmaları

Ali Cihat YILDIRIM

 

Bölüm 48  

Safra Kesesi ve Safra Yolu Kanserleri

Esin KAPLAN

 

Bölüm 49  

Kolesistektomide Laparoskopi, Robotik Cerrahi ve Güncel Yaklaşımlar

Özlem Zeliha SERT

 

Bölüm 50  

Safra Yolları Kanserlerinde Karaciğer Nakli

Ulaş ADAY

 

Bölüm 51  

Hepatobiliyer Cerrahide Endoskopik (EUS& ERCP) Yaklaşımlar

Yasemin GÖKDEN

 

Bölüm 52  

Karaciğer, Safra Yolları Cerrahisi ve Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Takibi

Merih TOMBUL

 

Bölüm 53  

Pankreas Cerrahisinde Postoperatif Yoğun Bakım

Nurdan ÜNLÜ

 

Bölüm 54  

Pankreas Cerrahisi Uygulanacak Hastaların Anestezi Yönetimi

Evrim KUCUR TÜLÜBAŞ

 

Bölüm 55  

Karaciğer Cerrahisinde Anestezi

Emre KISA

Nagihan Gözde KISA

 

Bölüm 56  

Karaciğer Transplantasyonunda Anestezi

Suna KOÇ

 

Bölüm 57  

Hepatobiliyer Cerrahide Harvesting

Gökalp OKUT

 

Bölüm 58  

Hepatobiliyer Cerrahi ve Travma

Serhan YILMAZ

 

Bölüm 59  

Hepatobiliyer Cerrahi Öncesi veya Sonrası Fitoterapi

Ali ÖZKESKİN

 

Bölüm 60  

Hepatobiliyer Hastalıklar ve Deri Bulguları

Deniz ÇETİNKÜNAR

Gastroenteroloji El Kitabı Tanı ve Tedavi
Gastroenteroloji El Kitabı Tanı ve Tedavi
165,00 ₺

Dördüncü baskısı için bütün yönleriyle revize edilen ve güncellenen bu el kitabı bütün gastrointestinal problemlerin — intestinal gaz gibi sık karşılaşılan problemlerden kanser ve AIDS gibi hayatı tehdit eden hastalıklara- tanısı ve tedavisi için pratik ve hızlı bir kılavuzdurBölümler hastaya yaklaşımı, diagnostik ve terapötik prosedürleri, nütrisyonel değerlendirme ve tedaviyi, gastroenterolojik acilleri ve spesifik şikayetlerle bozuklukları hızlı bir şekilde tarayacak şekilde yazılmıştır.

Dördüncü Baskıda Öne Çıkanlar...

 • Genişletilmiş obezite bölümü
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı ve irritabl kolon sendromunda majör güncellemeler
 • Viral hepatitler için yeni tedaviler
 • Gastroözefageal reflü hastalığının endoskopik tedavisi 

Gastroenterologlar, Dahiliye uzmanları, ilk basamak hekimleri ve asistanlar için ideal olup, bu yararlı kılavuz geniş miktarda bilgiyi taşınabilir bir referansa süzmüştür.

 Her Yönüyle Siroz
Her Yönüyle Siroz
140,00 ₺ 270,00 ₺

Karaciğer Sirozu, çesitli etyolojilere dahil kronik karaciğer hastalıklarının progres if bir sonucu olarak doku fibrozisi, skar dokusu ve rejeneratif nodullerle karakterli, potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir hastalıktır.
Klinik antite olarak daha önceleri bilinmekle birlikte, 'siroz' terimi ilk kez Laennec tarafından kullanılmıstır. Tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortalite sorunu olan sirozda ülkemiz sartlarında en sık etken kronik hepatit B virüs enfeksiyonudur. Bu hastalıga yönelik çesitli tedavi seçenekleri olması yanında, uygun endikasyonlar dahilinde en önemli son nokta karac iger transplantasyonudur ve bu alanda ülkemizde önemli gelismeler saglanmıstır. Birçok kaynakta bu baslıkta ifade bulamayan, bir bütün olarak sunulamayan 'Karac iger Sirozu' için, iliskili tüm konuların ahenkle harmanlandıgı bir veri kompleksi referansı gereksinimi, her zaman dikkatimi çeken bir açık alan olmustur. Bu sartlarda, girisimin önemli bir tıbbi açıgın kapanmasında söz sahibi olacagı düsüncesinden yola çıktıgımı söylemeliyim.
Bilim, paylasıldıkça hedefine ulasan bir unsurdur. Paylasmayı anlamak, ayrılıklara inat, güzelliklerin olustugu bir erdemdir. Bilim de sanatın tam içinde zaten, onu yasamın ta kendisi olan bu etkinlikten ayrı tutmak imkansız.. Sanatıyla yapılan etkinlik hak ettigini alır her zaman. Her eserin bir olusum öyküsü vardır. Bu yolculukta umutlu bir güzel olusum u$u var oldugu kadar, -ebilirlige atfedilen engellere rastlamak olası. Bilimsel olgunlukta duyumsamak için belli bir yas sınırı olamaz. Franz Ka$a ölümsüz eserlerini yarattıgında, öldügü yas olan 41'in çok gerisindeydi. Biz -çok karamsar olmasam da- egemen hiyerarsik sistemin bencil aktarım kusurları yüzünden, üretmeye ve yaratmaya fobisel bir bakısın kusagıyız. Öykünün güzel yüzüne dönük sayfalarda eserin olusum sürecinde isbirligi ve emegini esirgemeyen bilim dostu degerli akademisyen katılımcılara çok tesekkür ederim. Eserden elde edi- lebilecek tüm gelirleri 'Türk Karaciğer Arastırmaları Dernegi'ne bagısladıgımı beyan ettigim bu eserin ülke bilimine katkıda bulunmasını umuyorum...
Bu dünya sadece askın ve çocukların. Çocukların gözleri bir askta oldugu gibi ütopyanın daha ötesini görür, daha ötesine dokunur elleri. Yürekleri çarpar heyecanla, sevgiye kosar düsleri. Harika bir oglum, güzel ötesi bir kızım: Onur ve Nehir. Çocuklarıma ve aska ithaf ediyorum eseri. Kusaklara aktarılabilecek her çaba en kutsal yerindedir düsüncenin.. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi
Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi
108,00 ₺ 135,00 ₺

Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi

Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi

Kolorektal Kanser: Alanında tecrübeli kolorektal cerrahlar, gastroenterolojistler ve onkologların kolorektal kanser alanındaki önemli pratik tecrübe ve klinik yönetimleri pratik kılavuzlarla birlikte teşhis ve takipleri.

Bu kitap cerrahi, kemoterapi ve radioterapiyi içeren çeşitli yeni ve acil tedavileri içeren çalışmaları kapsamaktadır, kolorektal kanser yönetimindeki ortak uzlaşma ve son gelişmeler ışığında tarama ve önlemeye yönelik son stratejileri içermektedir.

 Yazarların önemli bilgiler verdiği konular:

                        Adjuvan kemoterapi konusundaki tartışmalar

                        Radyoterapideki uzun ve kısa süre uygulamaları

                        Minimal invaziv ve robotik cerrahi

                        Radikal kolonik rezeksiyon

 

Her bir bölüm klinik olgularla basit anlaşılabilir bir şekilde bilgilendiren ipucu ve püf noktalarını vurgulayan, okuyucuların klinik bilgilerini değerlendiren testleri içermektedir.

Uluslararası camiada önde gelen cerrah, gastroenterolog ve onkologların tecrübelerini kolorektal konusundaki yorumları ile birlikte dengeli bir şekilde sunulmuş olan bu kitap vazgeçilmez bir kaynaktır.

 

İÇİNDEKİLER

Epidemiology 3

Kolorektal kanser için tarama 27

Adenomların değerlendirilmesi 51

Histopatoloji mültidisipliner takımın yöneltimini nasıl etkiler 69

Radikal kolon rezeksiyonu 87

İlerlemiş Alt Rektal Kanser için Ekstra Levator Abdomino Perineal Eksizyon (ELAPE) 104

Erken evre rektal kanserler için cerrahi uygulanmadan neoadjuvan tedavi? 126

Rektal kanser tedavisinde minimal invaziv ve robotik cerrahi 150

Anal kanserde cerrahi tedavi 163

10 Adjuvant kemoterapideki tartışmalar 179

11 Rektum kanserinde uzun süreli ve kısa süreli radyoterapi 200

12 Kemoterapötik radyoduyarlılaştırma için kısıtlı seçenekler (daha fazla tedavi her zaman daha iyi değildir) 218

13 Metastatik rezeksiyon için ileri hastalıkta cerrahi yaklaşımlar 227

14 İlerlemiş kolorektal kanser kemoterapisinde tartışmalar 243

15 Kolorektal kanserlerde izlenim rolü 263

16 Kolorektal kanserli genç hasta genetik danışmanlık tartışması 275

17 Kemoterapi alırken yapılan en iyi destekleyici uygulamalar 286

18 Palyatif bakım olguları 292 

Karın Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım
Karın Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım
80,00 ₺ 100,00 ₺

Bu eserimizde; karın bölgesindeki ağrılardan yola çıkılarak multidisipliner yaklaşım ile karın bölgesi patolojileri ve güncel tanı ile tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Karın bölgesinde oluşan ağrılar ve patolojiler hayatın her döneminde görülebilmektedir. Bu tabloya sebep olan durum; bazen karın içindeki, bazen karın dışındaki organlardan, bazen de sistemik hastalıklardan kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple de karın bölgesindeki patolojilerde multidisipliner yaklaşım önem taşımaktadır.

 


"Karın Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım" Kitabının İçindekileri:

 

 • Bölüm 1 Ağrının Anatomik Yönleri
 • Bölüm 2 Ağrının Biyofizyolojisi
 • Bölüm 3 Başlıca Biyokimyasal Ağrı Molekülleri (Medyatörleri)
 • Bölüm 4 Akut Karın Ağrısına Klinik Yaklaşım
 • Bölüm 5 Karın Ağrısına Radyolojik Yaklaşım Yöntemleri
 • Bölüm 6 Gasrointestinal Sistem Hastalıklarına Yaklaşımda Nükleer Tıp Teknikleri
 • Bölüm 7 Peptik Ülser Hastalığı
 • Bölüm 8 Mide, Duodenum ve İnce Barsak Perforasyonları
 • Bölüm 9 Safra Kesesi Patolojisi
 • Bölüm 10 Pankreatit
 • Bölüm 11 Splenomegaliye Yaklaşım
 • Bölüm 12 İrritabl Bağırsak Sendromunda Karın Ağrısı
 • Bölüm 13 Mezenter İskemi
 • Bölüm 14 Mekanik Barsak Obstrüksiyonu
 • Bölüm 15 Karın Bölgesi Hernileri
 • Bölüm 16 Aortookluziv Hastalıklar ve İnsiyonel Herni İlişkisi
 • Bölüm 17 Akut Apandisit
 • Bölüm 18 Kolonun Divertiküler Hastalığı
 • Bölüm 19 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Ağrı
 • Bölüm 20 Üst Gastrointestinal Kanamalar ve Ağrı
 • Bölüm 21 Miyokard İnfarktüsü ve Aritmiler
 • Bölüm 22 Abdominal Aort Anevrizması
 • Bölüm 23 Plörezi
 • Bölüm 24 Karın Ağrısına Neden Olan İntervertebral Disk Hastalıkları
 • Bölüm 25 Diyabetik Ketoasidoz’da Karın Ağrısı
 • Bölüm 26 Herpes Zoster Enfeksiyonu
 • Bölüm 27 Karın Ağrısı ve Psikiyatrik Hastalıklar
 • Bölüm 28 Karın Ağrısı İle Gelen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastası
 • Bölüm 29 Karın Ağrısı Yapan Romatolojik Hastalıklar
 • Bölüm 30 Karın Ağrısına Neden Olan Dahili Metabolik Hastalıklar
 • Bölüm 31 Nonspesifik Karın Ağrısı
 • Bölüm 32 Karın Ağrısının Nadir Sebepleri
 • Bölüm 33 Postoperatif Ağrı ve Tedavisi
 • Bölüm 34 Rektum Kanseri ve Ağrı
 • Bölüm 35 Pankreas Kanserleri
 • Bölüm 36 Karın Ağrısı Yapan Ürolojik Maligniteler
 • Bölüm 37 Karın Ağrısı Yapan Ortopedik Nedenler
 • Bölüm 38 Kanser Dışı Kronik Ağrıda Farmakolojik Yöntemler
 • Bölüm 39 Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • Bölüm 40 Endometriozis
 • Bölüm 41 KRONİK PELVİK AĞRI
 • Bölüm 42 Dismenore
 • Bölüm 43 Ektopik Gebelik
 • Bölüm 44 Ovaryan ve Adneksiyal Torsiyon
 • Bölüm 45 Gebelikte Karın Ağrısı ve Gastrointestinal Sistem Hastalıklarına Yaklaşım
 • Bölüm 46 Akut Renal Kolik
 • Bölüm 47 Akut Skrotum